کافـه غـذا

آدرس: مشهد، خیام جنوبی ۱۰، ابتدای گلایل، مجتمع رویال، طبقه منفی۲
(دارای آسانسور)
تلفن: ۳۷۶۱۳۶۲۰ - ۳۷۶۶۲۸۲۸