کافـه غـذا

آدرس: مشهد، خیام جنوبی ۱۰، ابتدای گلایل، مجتمع رویال، طبقه منفی۲
۳۷۶۶۲۴۲۴ - تلفن: ۳۷۶۱۳۶۲۰ - ۳۷۶۶۲۸۲۸